Algemene voorwaarden:

Art. 1. Definities: Therapeut: Karin Ammerlaan-Roest, Goedalternatief, praktijk voor Natuurgeneeskunde. Eenmanszaak, gevestigd te Bleiswijk aan de: Krokussenweg 8, 2665 ND. Cliënt: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met Goedalternatief, praktijk voor Natuurgeneeskunde een behandelovereenkomst (overeenkomst van opdracht) aangaat (opdrachtgever/ client).

Art. 2. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de therapeut en de opdrachtgever/ cliënt.

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst: 1. Therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Opdrachtgever/ client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut worden medegedeeld. 3. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst: 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten en afgesproken werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen. 2. Therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst.

Art.5. Geheimhouding: Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 6. Klachten: Opdrachtgever/ client is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever/ client om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Art. 7. Betaling: betaling te geschieden na behandeling middels een transactie (overboeking, contant) binnen uiterlijk 1 week na factuurdatum op het door therapeut aangegeven bankrekeningnummer. Na overschrijding van de termijn van 1 week is de cliënt zonder ingebrekestelling, in verzuim en is de cliënt wettelijke rente, vermeerderd met 1% aan therapeut verschuldigd.

Art. 8. Verhindering: wanneer u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat therapeut in de in de mogelijkheid wordt gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer u niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. U bent 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om uw verhindering telefonisch (via voicemail) 06- 120 40 195 of per e-mail door te geven (info@goedalternatief.com).

Art. 9. Akkoord verklaring: met het ondertekenen van de behandelovereenkomst, verklaard u akkoord te gaan met de hierboven genoemde algemene voorwaarden.